เวฬา

Vitality Enhancement & Longevity Academy

หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการแพทย์และสุขภาพชั้นนำของประเทศ
หลักสูตรผู้บริหารด้านการแพทย์และสุขภาพชั้นนำของประเทศ

Program Overview

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ Community ผู้บริหารระดับสูงด้านการแพทย์และสุขภาพ พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้เชี่ยวชาญระดับแนวหน้าของประเทศตลอดระยะเวลา 3 เดือน เพื่อร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ Medical Hub ของโลก

01

The Future of HealthTech & Longevity

  

02

Precision Medicine & Biomedical Innovation

 

03

Physical Health & Weight Management

 

04

Spiritual Wellness

 

05

Longevity Medicine & The Science of Reverse Aging

 

06

Sexual Health & Sexual Enhancement

 

07

Lifestyle Medicine and Policies for Good Health

 

08

Creative Arts for Longevity

 

09

Nutrition, Supplements, and Nutraceuticals

 

10

Brain Health & Sleep Health for Longevity

 

11

Emotional Intelligence & Mental Well-being

 

12

Mindfulness & Self-compassion

 

13

Integrative & Functional Medicine

 

14

Al and Digital Platform in Medicine & Longevity

 

15

Aging in Place & Dying in Peace

 

16

Branding & Marketing in Health Business

 

Learning Experiences

Executive Brief

บรรยายสรุปประเด็นสำคัญโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากทั่วโลก

Panel Discussion

เสวนาประเด็นร้อน ด้านธุรกิจ กฎหมาย และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง

Innovation Showcases

เปิดประสบการณ์นวัตกรรมสุขภาพ
ล้ำสมัยจากทั่วโลก

Exclusive Site Visits

เยี่ยมชมนวัตกรรมในสถานที่จริงทั้งในและต่างประเทศ

Extensive Networking

ขยายเครือข่ายผู้นำ เปิดมุมมองและ
โอกาสใหม่ ๆ

Capstone Project

สรรค์สร้างโปรเจกต์พร้อมต่อยอดธุรกิจอย่างยั่งยืน

Program Advisors

ศ. ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์
อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
พญ.อัจฉรา นิธิอภิญญาสกุล
อธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
รศ. นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
รศ. ดร.ยุทธนา ฉัพพรรณรัตน์
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศ. นพ.รังสรรค์ ฤกษ์นิมิตร
ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมทางการแพทย์และการประกอบการคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คุณกุลวดี ศิริภัทร
ผู้อํานวยการสํานักงานมูลนิธิโรงเรียนบางกอกพัฒนา

Program Directors & Managers

ประธานอำนวยการหลักสูตร
ศ. ดร.สถิรกร พงศ์พานิช
ผู้ช่วยอธิการบดีงานด้านกิจการพิเศษ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประธานดำเนินการหลักสูตร
ผศ. ดร.นพ.อมรพันธุ์ เสรีมาศพันธุ์
ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านนาโนชีวเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รองประธานดำเนินการหลักสูตร
คุณวรพล รัตนพันธ์
ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ดีกรีพลัส จำกัด

Program Details

Location

Gaysorn Urban Resort

Dates

5 มิถุนายน - 11 กันยายน 2567

Time

เรียนทุกวันพุธ 13:30 - 17:30 น. และ Networking ถึง 22:00 น.

Price

210,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)